INSCRIPCIONS TANCADES
INSCRIPCIONES CERRADAS
REGISTRATION CLOSED

Obrirem inscripcions el juliol de 2020
Abriremos inscripciones en julio de 2020
We will open registration on 2020 july

 

DONACIONS - DONACIONES - DONATIONS

 

Per qualsevol dubte o incidència, envieu un mail a inscripcions24hores@gmail.com
para resolver cualquier duda, mandad un mail a inscripcions24hores@gmail.com

Si voleu fer alguna aportació, feu-ho al núm. de compte 0081 0200 27 0001991109, indicant el concepte "aportació a les 24 hores"
L'IBAN per les transferències des de fora d'Espanya és: ES96 00810200270001991109.

Si quereis hacer alguna aportación,hacedlo al nº de cuenta 0081 0200 27 0001991109, indicando el concepto "aportación a las 24 horas"
El IBAN para las transferencias desde fuera de España es: ES96 00810200270001991109