REGLAMENT DE LES 24 HORES VIRTUALS D'ULTRAFONS DE BARCELONA
REGLAMENTO DE LAS 24 HORAS VIRTUALES DE ULTRAFONDO DE BARCELONA
REGULATION OF VIRTUAL 24 HOURS OF ULTRARUNNING OF BARCELONA

Formularis d'inscripcions

Formularios de inscripciones

Registration forms

DONATION
Virtual24h with ALS